Examencommissie

De Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde is, krachtens artikel 7.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW), verantwoordelijk voor de toetsing en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten. Belangrijke taken en bevoegdheden zijn: het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens; het verlenen van vrijstellingen; het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d., het besluiten over bezwaarschriften van studenten en het besluiten over het bindend studieadvies (BSA). De Examencommissie is daarnaast belast met het toekennen van individuele herkansingen en het afgeven van getuigschriften en beoordeelt verzoeken betreffende individuele aanpassingen van het programma en de invulling van de vrije keuzeruimte.

De examencommissie Bestuurskunde handelt naar de geldende regels en procedures van de opleiding, die zijn neergelegd in twee documenten. De Onderwijs- en Examenregelingen (OER), opgesteld door de Faculteit Governance and Global Affairs en de Regels en richtlijnen (R&R), opgesteld door de Examencommissie.  


In deze twee documenten kunnen studenten alles vinden over belangrijke onderwijs gerelateerde aangelegenheden zoals:     

 • Inschrijfprocedures voor en toegang tot tentamens en hertentamens.
 • Geldigheid van gemaakte tentamens.
 • Herkansingbeleid en het aanvragen van een extra examen.
 • Beoordeling, deelcijfers, afronding van cijfers en bepaling van het judicium.
 • Fraude en plagiaat.
 • Regelingen in het kader van bijzondere omstandigheden.

Samenstelling examencommissie Bestuurskunde

 

 • Mw. dr. A.C. Wille (waarnemend voorzitter)
 • Mw. dr. N.A.J. van der Zwan (bestuurlijk secretaris)
 • Dhr. dr. J. Matthys (bestuurlijk secretaris)
 • Dhr. Prof.dr. J.J.M. van Holsteijn (extern lid)
 • Mw. K. Ouhssaine (ambtelijk secretaris)
Let op: Vragen in brieven en/of e-mails aan individuele leden van de examencommissie worden niet in behandeling genomen. Alle correspondentie dient via de ambtelijk secretaris te verlopen

Individuele vragen van studenten aan de examencommissie

De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie (over bovenstaande zaken of andere vragen gerelateerd aan het OER en/of de Regels en richtlijnen).

Studenten wenden zich hiervoor de examencommissie. Bekijk voor meer informatie de pagina: Individuele verzoeken aan de examencommissie .

Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden dus de volgende regels en procedures. Alle vragen aan de examencommissie en eventuele bijgevoegde bewijsstukken worden alleen in behandeling genomen als deze per webformulier (dus niet per e-mail) worden verstuurd.

Fraude en Plagiaat

Gevallen van fraude en plagiaat worden door het Instituut Bestuurskunde zeer ernstig genomen en er staat een sanctie op het plegen van plagiaat.

Regeling Examenbevoegde docenten

Link: Regeling Examenbevoegde docenten

Laatst Gewijzigd: 15-11-2016